Do pobrania

Uchwały Rady Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 20 września 2017 roku

 

Prowadzący zebranie: Agnieszka Kwietniewska - Dyrektor Przedszkola

W zebraniu uczestniczyło 8 osób.

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Nazwisko protokolanta Kamila Frączyk.

 

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Omówienie regulaminu Rady Rodziców

 3. Wybór składu Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej.

 4. Sprawozdanie ze stanu realizacji planu finansowego za rok 2016/2017.

 5. Ustalenie planu pracy RR na rok 2017/2018.

 6. Ustalenie i przyjęcie planu finansowego na rok 2017/2018.

 7. Wybór osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym.

 8. Sprawy różne.

Ad. 1.

Pani Dyrektor przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty przez obecnych.

Ad. 2.

Pani Dyrektor Agnieszka Kwietniewska przedstawiła Regulamin Rady Rodziców. Nie wniesiono uwag do Regulaminu Rady Rodziców.

Ad.3

W związku z końcem kadencji poprzedniej Rady Rodziców nastąpił wybór nowych członków na rok 2017/2020 :

Przewodniczący – p. Angelika Duch

Wiceprzewodniczący – p. Magdalena Lubińska

Sekretarz – p. Kamila Frączyk

Do składu Komisji Rewizyjnej powołano:

- p. Joannę Moga

- p. Magdalenę Formela

 

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała nr 1/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie z dnia 20 września 2017r. w sprawie wyboru składu Rady Rodziców oraz składu Komisji Rewizyjnej.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu

Ad. 4.

Pani Dyrektor przedstawiła sprawozdanie ze stanu realizacji planu finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017 i pozytywnie oceniła działalność finansową Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017.

Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr 2/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

Ad. 5.

Opracowano i zatwierdzono plan pracy RR na rok szkolny 2017/2018

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr 3/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ramowego planu pracy na rok szkolny 2017/2018. Ramowy Plan pracy stanowi załącznik do Uchwały nr 3/2017.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6.

W dalszej kolejności opracowano i zatwierdzono plan finansowy Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2017/2018

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie planu finansowego na rok szkolny 2017/2018.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu

Plan finansowy stanowi załącznik do Uchwały nr 4/2017.

Ad. 7

Wybrano osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym Rady Rodziców prowadzonym przez Bank BGŻ Oddział w Człuchowie:

p. Angelika Duch

p. Kamila Frączyk

p. Agnieszka Kwietniewska – dyrektor p-la

p. Ewa Nowicka – intendent

Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyboru osób do dysponowania rachunkiem bankowym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu.

Ad. 8

Sprawy bieżące.

 • Zaproszenie delegacji Rady Rodziców na uroczystość z okazji DEN 13.10.2017r o godz. 13.00

 • Od października rozpoczną się dodatkowe zajęcia ruchowe w formie opowieści. Na razie zapisano 25 dzieci. Rodzice mają czas do końca tygodnia (22.09.2017r). Zajęcia będą się odbywały w piątki w dwóch grupach. Umowa na zajęcia ruchowe będzie podpisana przez Radę Rodziców.

 • Na stronie internetowej znajduje się Program wychowawczy i profilaktyki. Prosimy rodziców o zapoznanie się i ewentualne uwagi dotyczące jego treści.

 

Na tym zakończono posiedzenie Rady Rodziców 20-09-2017r.

 

Protokołowała: Kamila Frączyk

 

Załączniki:

Lista obecności na spotkaniu.

Uchwała nr 1/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców

Uchwała Nr 2/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017

Uchwała Nr 3/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ramowego planu pracy na rok szkolny 2017/2018.

Uchwała Nr 4/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie planu finansowego na rok szkolny 2017/2018.

Uchwała Nr 5/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyboru osób do dysponowania rachunkiem bankowym.

 

Załączniki do uchwał:

Ramowy plan pracy Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2017/2018.

Plan finansowy Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie na rok szkolny 2017/2018.

 

Uchwała Nr 1/2017

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 20 września 2017 r.

 

w sprawie wyboru składu Prezydium oraz składu Komisji Rewizyjnej

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

W skład Prezydium Rady Rodziców kadencji 2017/2020 powołuje się następujące osoby:

 

Przewodniczący – p. Angelika Duch

Wiceprzewodniczący – p. Magda Lubińska

Sekretarz – p. Kamila Frączyk

§2

Do Komisji Rewizyjnej powołuje się:

- p. Joannę Moga

- p. Magdalenę Formela

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Angelika Duch

 

 

Uchwała Nr 2/2017

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 20 września 2017r

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

Rada Rodziców zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2016/2017.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Angelika Duch

 

 

Uchwała Nr 3/2017

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 20 września 2017r.

 

w sprawie ramowego planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

Rada Rodziców zatwierdza ramowy plan pracy Rady Rodziców na rok 2017/2018, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Angelika Duch

 

 

Uchwała Nr 4/2017

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 20 września 2017r.

 

w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

Rada Rodziców zatwierdza plan finansowy na rok 2017/2018, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Angelika Duch

 

 

Uchwała Nr 5/2017

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 20 września 2017r.

 

w sprawie wyboru osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

Do dysponowania rachunkiem bankowym Rady Rodziców prowadzonym przez Bank BGŻ oddział w Człuchowie upoważnia się następujące osoby:

 • p. Angelika Duch

 • p. Kamila Frączyk

 • p. Agnieszka Kwietniewska – dyrektor Przedszkola

 • p. Ewa Nowicka – intendent Przedszkola

 

§2

Dla ważności składanych dyspozycji wymagane są podpisy co najmniej dwóch osób wymienionych w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Angelika Duch

 

 

Załącznik do Uchwały nr 3/2017

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców

działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

na rok szkolny 2017/2018

 

 

Termin

 

Działanie

Wrzesień 2017

 

1. opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego na rok szkolny 2017/2018

2. Zmiana Prezydium Rady Rodziców

Listopad 2017

 

1. II zebranie Rady Rodziców

2. Przygotowanie do kiermaszu świątecznego

Grudzień 2017

 

1. Pomoc przy zorganizowaniu Bożego Narodzenia w Przedszkolu (paczki)

2. Organizacja kiermaszu świątecznego

3. Organizacja balu karnawałowego

Styczeń 2017

1. Pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka (indywidualnie w grupach)

Luty 2017

 

1. Udział w pracy komisji Kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do przedszkola (w razie potrzeby)

Kwiecień 2017

1. III zebranie Rady Rodziców

2. Przygotowanie Biesiady Rodzinnej

Maj 2017

1. Pomoc przy zorganizowaniu Dnia Matki i Ojca (indywidualnie w grupach) lub połączenie obchodów z Biesiadą Rodzinną

2. Pomoc przy organizacji Biesiady Rodzinnej

Czerwiec 2017

1. IV zebranie Rady Rodziców

2. Podsumowanie Biesiady Rodzinnej

3. Organizacja zakończenia roku starszaków (indywidualnie w grupach)

Cały rok

1. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych przedszkola (w razie potrzeby)

2. Pozyskiwanie sponsorów oraz dotacji na działalność organizacyjną przedszkola

3. Współtworzenie strony internetowej przedszkola (informacje dotyczące rodziców)

 

 

Załącznik do Uchwały nr 4/2017

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

Plan finansowy rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2017/2018

 

lp

Planowane dochody

Kwota

1

Saldo początkowe

1549,24

2

Wpłaty na Komitet rodzicielski (127dzieci x 40zł)

5080,00

3

Wpłaty na zabawki (127 dzieci x 30zł)

3810,00

4

Wpłaty na teatrzyki (127 dzieci x 30zł)

3810,00

5

Kiermasz bożonarodzeniowy

 

 

Razem

14249,24

 

lp

Planowane wydatki

Kwota

1

Teatrzyki (8x320ł) + na przedstawienia z teatru muzycznego

3810,00

2

Zabawki

3810,00

3

Gwiazdor (127 x 25zł)

3175,00

4

Zając i mikołaj

635,00

5

Pożegnania „0”

690,00

6

Dzień Dziecka

900,00

7

Bal karnawałowy

800,00

8

Konto Bankowe

100,00

9

Rezerwa

329,24

 

Razem

14249,24

Dodatkowe dochody z organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego przeznaczone zostaną na organizację balu karnawałowego oraz dnia dziecka.

Plan zakłada 8 teatrzyków w ciągu roku i przedstawienia teatru muzycznego z Gdyni. Brak oferty na dzień zebrania.

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 20 listopada 2017 roku

 

Prowadzący zebranie: Agnieszka Kwietniewska - Dyrektor Przedszkola

W zebraniu uczestniczyło 9 osób.

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Nazwisko protokolanta: Kamila Frączyk.

 

Porządek zebrania:

 1. Powitanie, otwarcie zebrania.

 2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania wraz z załącznikami.

 3. Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego.

 4. Sesja zdjęciowa w przedszkolu.

 5. Paczki świąteczne dla dzieci – przegląd ofert i wybór oferty do realizacji.

 6. Organizacja balu karnawałowego dla dzieci (styczeń) – przegląd ofert i wybór właściwej.

 7. Organizacja biesiady Rodzinnej.

 8. Uchwała w sprawie wyboru osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym.

 

Ad. 1

Przywitanie i przedstawienie porządku zebrania przez panią dyrektor.

Ad. 2

Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców wraz z załącznikami.

Ad.3

W dalszej kolejności przeszliśmy do organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego. Ustalono wydłużyć termin składania fantów do 01.12.2017. Ogłoszenia o kiermaszu powiesić na każdej tablicy grup.

04.12.2017r. godz. 16.00 spotkanie rodziców z RR w celu przygotowania fantów na kiermasz (wycena i opis).

Ad. 4

Pani Dyrektor przedstawiła propozycję firmy fotograficznej LINDA z Bydgoszczy. Rodzice wybrali 1 zdjęcie neutralne – bez dekoracji, 1 zdjęcie z motywem zimowym, zdjęcie grupowe, kalendarz pojedynczy. Sesja zdjęciowa odbędzie się 22 listopada o godz.9.15

Ad. 5.

Obejrzano oferty paczek świątecznych. Wybrano ofertę firmy Venatus składającej się z ozdobnego pudełka w kształcie domku, puzzli, układanki oraz gry. Dodatkowo mała słodycz w postaci mikołajka i soczku w kartoniku.

Ad.6

Następnie pani dyrektor przedstawiła oferty firm do prowadzenia balu karnawałowego.

 • Just Dance – 2 godz. balu, 3 animatorów, nagłośnienie – 1000 zł

 • Agencja Artystyczna „Przygoda” z Lęborka – 12.01. - 2 godz. balu, 4 animatorów, stroje – 1170 zł

Nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wyboru zespołu prowadzącego. Po zebraniu większej ilości informacji wyznaczono termin na 4.12.2017r.

Ad. 7

Ustalenie terminu biesiady rodzinnej na 25.05.2018 r godz. 15.00 (piątek). Zespół prowadzący zabawę to Teatr Katarynka, który też przedstawi teatrzyk „Księżniczka Rosa i Klimek – SYSTEM WARTOŚCI”.

Ad. 8

Zmianie musi ulec uchwała nr 5/2017 z dn. 20.09.2017r w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Rady Rodziców prowadzonym przez Bank BGŻ Oddział w Człuchowie w związku z rezygnacją z pracy pani Ewy Nowickiej. Zatrudniono nowego intendenta przedszkola panią Martę Jażdżejewską, która będzie reprezentować Radę Rodziców przedszkola..

 

Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr 6/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru osób do dysponowania rachunkiem bankowym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

 

Na tym zakończono posiedzenie Rady Rodziców 20-11-2017r.

 

Protokołowała: Kamila Frączyk

 

 

Załączniki:

1. Lista obecności na spotkaniu.

2. Uchwała Nr 6/2017 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru osób do dysponowania rachunkiem bankowym.

 

Uchwała Nr 6/2017

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 20 listopada 2017r.

 

w sprawie wyboru osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

Do dysponowania rachunkiem bankowym Rady Rodziców prowadzonym przez Bank BGŻ oddział w Człuchowie upoważnia się następujące osoby:

 • p. Angelika Duch

 • p. Kamila Frączyk

 • p. Agnieszka Kwietniewska – dyrektor Przedszkola

 • p. Marta Jażdżejewska – intendent Przedszkola

 

§2

Dla ważności składanych dyspozycji wymagane są podpisy co najmniej dwóch osób wymienionych w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Angelika Duch

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21 września 2016 roku

 

Prowadzący zebranie: Agnieszka Kwietniewska - Dyrektor Przedszkola

W zebraniu uczestniczyło 9 osób.                                                                                                       

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Nazwisko protokolanta Beata Wysocka.

 

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie regulaminu Rady Rodziców
 3. Uzupełnienie Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. Sprawozdanie ze stanu realizacji planu finansowego za rok 2015/2016
 5. Ustalenie planu pracy RR na rok 2016/2017.
 6. Ustalenie i przyjęcie planu finansowego na rok 2016/2017
 7. Sprawy różne.

 

 

Ad. 1.

Pani Dyrektor przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty przez obecnych.

Ad. 2.

Pani Ewa Nowicka Przedstawiła Regulamin Rady Rodziców. Nie wniesiono uwag do Regulaminu Rady Rodziców.

Ad.3

W związku z rezygnacją Pani Joanny Zielińskiej z członkostwa w Radzie Rodziców oraz odejściem części członków w ich miejsce  przyjęto nowych  członków: panią Annę Łapińską i panią Alinę Malecką a także  przedstawiono następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

p. Angelika Duch, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pani Angelika Duch została jednogłośnie przyjęta w skład komisji rewizyjnej

 

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała nr 1/2016 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie z dnia 21 września 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu

 

Ad. 4.

Pani Ewa Nowicka  przedstawiła sprawozdanie ze stanu realizacji planu finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017

Pani Dyrektor pozytywnie oceniła działalność finansową Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016

Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr 2/2016 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2016r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za  rok szkolny 2015/2016.

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

 

Ad. 5.

Opracowano i zatwierdzono plan pracy RR na rok szkolny 2016/2017

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr 3/2016 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2016 r.  w sprawie  ramowego planu pracy  na rok szkolny 2016/2017

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

Ramowy Plan pracy stanowi załącznik do Uchwały nr 3/2015

 

Ad 6

W dalszej kolejności opracowano i zatwierdzono plan finansowy Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2016/2017

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr 4/2016 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2016 r.  w sprawie  planu finansowego  na rok szkolny 2016/2017

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu

Plan finansowy stanowi załącznik do Uchwały nr 4/2016

 

Ad. 7.

Podjęto dyskusję w sprawie prezentów gwiazdkowych oraz organizacji balu karnawałowego dla dzieci. Ustalono, że bal karnawałowy odbędzie się 05-01-2017r a prezenty zostaną omówione na kolejnym zebraniu Rady Rodziców.

 

Na tym zakończono posiedzenie Rady Rodziców

21-09-2015r.

Protokołowała: Wysocka Beata

 

Załączniki:

Lista obecności na spotkaniu.

Uchwała nr 1/2016 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców

Uchwała Nr 2/2016 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2016r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za  rok szkolny 2015/2016

Uchwała Nr 3/2016 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2016 r.  w sprawie  ramowego planu pracy  na rok szkolny 2016/2017

Uchwała Nr 4/2016 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2016 r.  w sprawie  planu finansowego  na rok szkolny 2016/2017.

 

Załączniki do uchwał:

Ramowy plan pracy  Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2016/2017

Plan finansowy  Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie na rok szkolny 2016/2017

 

 

Uchwała Nr 1/2016

Rady Rodziców  działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21września 2016 r.

 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

Rada Rodziców przyjmuje rezygnację pani Joanny Zielińskiej z funkcji członka rady Rodziców oraz członka Komisji rewizyjnej przy Radzie Rodziców

 

W skład Rady Rodziców powołuje się:

p. Annę Łapińską oraz p. Alinę Malecką

 

Do Komisji Rewizyjnej powołuje się:

p. Angelikę Duch

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Kamyszek

 

Uchwała Nr 2/2016

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21 września 2016 r

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za  rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok szkolny  2015/2016

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Anna Kamyszek

 

 

Uchwała Nr 3/2016

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21 września 2015r.

 

w sprawie ramowego planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza ramowy plan pracy Rady Rodziców na rok 2014/2015, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Anna Kamyszek

 

Załącznik do Uchwały nr 3/2016

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców

działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

na rok szkolny 2016/2017

 

Termin

Działanie

Wrzesień/Październik 2016

opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego na rok szkolny 2014/2015

Dokonanie zmian w składzie Rady Rodziców oraz w regulaminie Rady Rodziców

Październik 2016

 

II zebranie Rady Rodziców

Grudzień 2016

pomoc przy zorganizowaniu Bożego Narodzenia w Przedszkolu (paczki)

Organizacja kiermaszu świątecznego

Styczeń 2017

Organizacja balu karnawałowego (indywidualnie w grupach)

Pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka

(indywidualnie w grupach)

Kwiecień 2017

III zebranie Rady Rodziców

Udział w pracy komisji Kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do przedszkola (w razie potrzeby)

Maj 2017

Pomoc przy zorganizowaniu Dnia Matki i Ojca

(indywidualnie w grupach)

Czerwiec 2017

Pomoc przy organizacji Biesiady Rodzinnej

IV zebranie Rady Rodziców

Cały rok

Opiniowanie dokumentów wewnętrznych przedszkola

(w razie potrzeby)

Pozyskiwanie sponsorów oraz dotacji na działalność organizacyjną przedszkola

Współtworzenie strony internetowej przedszkola

(informacje dotyczące rodziców)

 

 

Uchwała Nr 4/2016

Rady Rodziców  działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21 września 2016 r.

 

w sprawie  przyjęcia planu finansowego na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza plan finansowy na rok 2016/2017, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Anna Kamyszek

 

 

Załącznik do Uchwały nr 4/2016

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

Plan finansowy rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2016/2017

 

lp

Planowane dochody

Kwota

1

Saldo początkowe

1606,46

2

Wpłaty na Komitet rodzicielski (127dzieci x 40zł)

5080,00

3

Wpłaty na zabawki (127 dzieci x 30zł)

3810,00

4

Wpłaty na teatrzyki (127 dzieci x 30zł)

3810,00

5

Kiermasz bożonarodzeniowy

 

 

Razem

14306,48

 

lp

Planowane wydatki

Kwota

1

Teatrzyki (8x320ł) + na przedstawienia z teatru muzycznego

2560,00+1565,00

2

Zabawki

3810,00

3

Gwiazdor (127 x 25zł)

3175,00

4

Zając i mikołaj

635,00

5

Pożegnania „0”

624,00

6

Dzień Dziecka

600,00

7

Bal karnawałowy

700,00

8

Konto Bankowe

100,00

9

Rezerwa

537,48

 

Razem

14306,48

Dodatkowe dochody z organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego przeznaczone zostaną na organizację balu karnawałowego oraz dnia dziecka.

Plan zakłada 8 teatrzyków w ciągu roku i przedstawienia teatru muzycznego z Gdyni. Brak oferty na dzień zebrania.

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

Rok szkolny 2015/2016

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21 września 2015 roku

 

1.      Prowadzący zebranie: Agnieszka Kwietniewska - Dyrektor Przedszkola

2.      W zebraniu uczestniczyło 8 osób.

3.      Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

4.      Nazwisko protokolanta Beata Wysocka.

 

Porządek zebrania:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Uzupełnienie Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej.

3.      Sprawozdanie ze stanu realizacji planu finansowego za rok 2014/2015

4.      Ustalenie planu pracy RR na rok 2015/2016.

5.      Ustalenie i przyjęcie planu finansowego na rok 2015/2016

6.      Sprawy różne.

 

Ad. 1.

Pani Dyrektor przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty przez obecnych.

 

Ad.2

W związku z odejściem części członków Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie przedstawiono następujące kandydatury

1.      na wiceprzewodniczącego

p. Agnieszka Akułowicz - Szczech

2.      na sekretarza

p. Beata Wysocka

3.      do Komisji Rewizyjnej:

            p. Joanna Żubertowska

4.      do dysponowania rachunkiem bankowym

            p. Katarzyna Moskal

 

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu wybrano  Sekretarza, Wiceprzewodniczącą, osobę do Komisji Rewizyjnej, i osobę do dysponowania rachunkiem bankowym  w proponowanym składzie (zgodnie ze

zgłoszonymi kandydaturami).

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała nr 1/2015 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu

 

 

Ad. 3

Pani Ewa Nowicka  przedstawiła sprawozdanie ze stanu realizacji planu finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015

Pani Dyrektor pozytywnie oceniła działalność finansową Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015

Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr 2/2014 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2015r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za  rok szkolny 2014/2015

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

 

Ad. 4

Opracowano i zatwierdzono plan pracy RR na rok szkolny 2015/2016.

 

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr 3/2015 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2015 r.  w sprawie  ramowego planu pracy  na rok szkolny 2015/2016

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

Ramowy Plan pracy stanowi załącznik do Uchwały nr 3/2015

 

Ad. 5

W dalszej kolejności opracowano i zatwierdzono plan finansowy Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2015/2016.

Następnie Rada Rodziców poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

 

Uchwała Nr 4/2015 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 21 września 2015 r.  w sprawie  planu finansowego  na rok szkolny 2015/2016

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu

Plan finansowy stanowi załącznik do Uchwały nr 4/2015

 

Ad. 6

Podjęto dyskusję w sprawie prezentów gwiazdkowych dla dzieci. Ustalono, że będą to książki oraz coś słodkiego.

Pani dyrektor przedstawiła Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Wywiązała się dyskusja – jak to się ma do zróżnicowanego jadłospisu, chociaż minimalnego dosładzania niektórych napojów. Bardzo możliwe, że pogorszy się zjadanie posiłków przez dzieci. Dlaczego nie skieruje się rozporządzeń do producentów (dlaczego mamy na rynku szkodliwe produkty?). Pani dyrektor stwierdziła, że będzie robić wszystko, aby produkty przeznaczone dla dzieci spełniały kryteria, a jednocześnie żeby dzieciom smakowały, żeby chciały jeść. Kuchnia będzie stopniowo zmniejszać ilość cukru, aby z czasem dzieci odzwyczaić od słodzonych potraw, chociaż cukier również do tej pory był stosowany oszczędnie.

Rodzice zaproponowali, aby zrezygnować z dwóch teatrzyków – w grudniu i lutym ( w grudniu w przedszkolu bardzo dużo się dzieje, w lutym są ferie, a teatrzyki proponuje również GOK).

Padła propozycja, aby wyprawki dla dziecka na początek roku szkolnego nie kupować indywidualnie lecz hurtowo przez przedszkole – rodzice tylko wpłacą pieniądze. W wyniku dyskusji większość rodziców była zdania, aby wyprawkę kompletować indywidualnie – dzieci same wybierają sobie przybory, uczą się o nie dbać, uczą się organizacji indywidualnego miejsca do pracy.

 

 

Na tym zakończono posiedzenie Rady Rodziców

21-09-2015

Protokołowała: Wysocka Beata

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Lista obecności na spotkaniu.

2.      Uchwała nr 1/2015 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców

3.      Uchwała Nr 2/2014 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka

4.      w Przechlewie z dnia 21 września 2015r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za  rok szkolny 2014/2015

5.      Uchwała Nr 3/2015 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie z dnia 21 września 2015 r.  w sprawie  ramowego planu pracy  na rok szkolny 2015/2016

6.      Uchwała Nr 4/2015 Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie z dnia 21 września 2015 r.  w sprawie  planu finansowego  na rok szkolny 2015/2016

Załączniki do uchwał:

1.      Ramowy plan pracy  Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie na rok szkolny 2015/2016

2.      Plan finansowy  Rady Rodziców  działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Przechlewie na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 1/2015

 Rady Rodziców  działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21września 2015 r.

 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców

 

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola Publicznego w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu Publicznym w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

W skład Prezydium Rady Rodziców powołuje się:

Wiceprzewodniczącą – p. Agnieszkę Akułowicz- Szczech

Sekretarza - p. Beatę Wysocką

 

Do Komisji Rewizyjnej powołuje się:

p. Joannę Żubertowską

 

Do dysponowania rachunkiem bankowym powołuje się

p. Katarzynę Moskal

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 2/2015

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21 września 2015 r

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za  rok szkolny 2014/2015

 

 

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola Publicznego w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok szkolny  2014/2015.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Anna Kamyszek

 

 

 

Uchwała Nr 3/2015

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21 września 2015r.

 

w sprawie ramowego planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola Publicznego w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza ramowy plan pracy Rady Rodziców na rok 2015/2016, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Kamyszek

 

Załącznik do Uchwały nr 3/2015

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców

działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

na rok szkolny 2015/2016

 

Termin

Działanie

Wrzesień/Październik 2015

1.      opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego na rok szkolny 2014/2015

2.      Dokonanie zmian w składzie Rady Rodziców oraz w regulaminie Rady Rodziców

3.      Zaopiniowanie Programu wychowawczego i profilaktyki Przedszkola

Listopad 2015

 

1.      II zebranie Rady Rodziców

Grudzień 2015

1.      pomoc przy zorganizowaniu Bożego Narodzenia w Przedszkolu (paczki)

2.      Organizacja kiermaszu świątecznego

Styczeń 2015

1.      Pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka

(indywidualnie w grupach)

2.      Organizacja balu karnawałowego (indywidualnie w grupach)

Kwiecień 2016

1.      III zebranie Rady Rodziców

2.      Udział w pracy komisji Kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do przedszkola (w razie potrzeby)

Maj 2016

1.      Pomoc przy zorganizowaniu Dnia Matki i Ojca

(indywidualnie w grupach)

Czerwiec 2016

1.      Pomoc przy organizacji Biesiady Rodzinnej

2.      IV zebranie Rady Rodziców

Cały rok

1.      Opiniowanie dokumentów wewnętrznych przedszkola

(w razie potrzeby)

2.      Pozyskiwanie sponsorów oraz dotacji na działalność organizacyjną przedszkola

3.      Współtworzenie strony internetowej przedszkola

(informacje dotyczące rodziców)

 

 

Uchwała Nr 4/2015

Rady Rodziców  działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 21 września 2015 r.

 

w sprawie  przyjęcia planu finansowego na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza plan finansowy na rok 2015/2016, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Kamyszek

            Załącznik do Uchwały nr 4/2015 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      Plan finansowy Rady Rodziców
    działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
        na rok szkolny 2015/2016  
                 
  lp PLANOWANE DOCHODY KWOTA
  1 Saldo początkowe 70,73
  2 Wpłaty na Komitet Rodzicielski (127 dzieci x 40,00zł) 5 080,00
  3 Wpłaty Na zabawki (127 dzieci x 30,00zł) 3 810,00
  4 Wpłaty na teatrzyki (127 dzieci x 30,00zł) 3 810,00
  5 Kiermasz bożonarodzeniowy 0,00
    RAZEM 12 770,73
                 
                 
                 
  lp PLANOWANE WYDATKI KWOTA
  1 Teatrzyki (8x320zł) 2 560,00
  2 Zabawki 3 810,00
  3 Gwiazdor (127 dziecix20zł) 2 540,00
  4 Zając i Mikołajki 1 270,00
  5 Pożegnanie „0” 550,00
  6 Dzień Dziecka 500,00
  7 Bal Karnawałowy 700,00
  8 Konto bankowe 150,00
  9 Rezerwa 690,73
    RAZEM 12 770,73
                 
  Dodatkowe dochody z organizacji Kiermaszu bożonarodzeniowego przeznaczone zostaną na organizację Balu Karnawałowego oraz Dnia Dziecka
 
 
  Plan zakłada 8 teatrzyków w ciągu roku szkolnego
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rok szkolny 2014/2015

 

Uchwała Nr 16/2014

Rady Rodziców  działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 25 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmiany Banku i konta bankowego Rady Rodziców.

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Rada Rodziców rezygnuje z dalszego prowadzenia konta w Banku Spółdzielczym w Przechlewie.

 

§ 2

 

Rada Rodziców postanawia prowadzić konto oszczędnościowo-rozliczeniowe

w Banku BGŻ O/Człuchów.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się intendentowi przedszkola.

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

    Przewodnicząca Rady Rodziców       Anna Kamyszek

                                                                                                                     

 

 

Uchwała Nr 15/2014

Rady Rodziców  działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 07-10-2014 r.

 

w sprawie  przyjęcia planu finansowego na rok szkolny 2014/2015

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza plan finansowy na rok 2014/2015, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Kamyszek

 

 

 

            Załącznik do Uchwały nr 15/2014 Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
                 
                 
                 
      Plan finansowy Rady Rodziców
    działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
        na rok szkolny 2014/2015  
  lp PLANOWANE DOCHODY KWOTA
  1 Saldo początkowe 811,04
  2 Wpłaty na Komitet Rodzicielski (123 dzieci x 40,00zł) 4 920,00
  3 Wpłaty Na zabawki (123 dzieci x 30,00zł) 3 690,00
  4 Wpłaty na teatrzyki (123 dzieci x 30,00zł) 3 690,00
  5 Kiermasz bożonarodzeniowy ,00
    RAZEM 13 111,04
                 
  lp PLANOWANE WYDATKI KWOTA
  1 Teatrzyki 3 690,00
  2 Zabawki 3 690,00
  3 Gwiazdor 2 460,00
  4 Zając i Mikołajki 1 230,00
  5 Pożegnanie „0” 520,00
  6 Dzień Dziecka 500,00
  7 Bal Karnawałowy 700,00
  8 Konto bankowe 300,00
  9 Rezerwa 21,04
    RAZEM 13111,04
                 
  Dodatkowe dochody z organizacji Kiermaszu bożonarodzeniowego przeznaczone zostaną na organizację Balu Karnawałowego oraz Dnia Dziecka
 
 
                 
           

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 14/2014

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 07-10-2014 r.

 

w sprawie ramowego planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza ramowy plan pracy Rady Rodziców na rok 2014/2015, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Kamyszek

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 14/2014

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców

działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

na rok szkolny 2014/2015

 

Termin

Działanie

Wrzesień/Październik 2014

1.      opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego na rok szkolny 2014/2015

2.      Dokonanie zmian w składzie Rady Rodziców oraz w regulaminie Rady Rodziców

Listopad 2014

 

1.      II zebranie Rady Rodziców

Grudzień 2014

1.      pomoc przy zorganizowaniu Bożego Narodzenia w Przedszkolu (paczki)

2.      Organizacja kiermaszu świątecznego

3.      Organizacja balu karnawałowego (indywidualnie w grupach)

Styczeń 2014

1.      Pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka

(indywidualnie w grupach)

Kwiecień 2015

1.      III zebranie Rady Rodziców

2.      Udział w pracy komisji Kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do przedszkola (w razie potrzeby)

Maj 2015

1.      Pomoc przy zorganizowaniu Dnia Matki i Ojca

(indywidualnie w grupach)

Czerwiec 2015

1.      Pomoc przy organizacji Biesiady Rodzinnej

2.      IV zebranie Rady Rodziców

Cały rok

1.      Opiniowanie dokumentów wewnętrznych przedszkola

(w razie potrzeby)

2.      Pozyskiwanie sponsorów oraz dotacji na działalność organizacyjną przedszkola

3.      Współtworzenie strony internetowej przedszkola

(informacje dotyczące rodziców)

 

 

 

 

Uchwała Nr 13/2014

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 07-10-2014 r

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Rodziców za  rok szkolny 2013/2014

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

 

§1

 

Rada Rodziców zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok szkolny  2013/2014

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Anna Kamyszek

 

 

 

Uchwała Nr 12/2014

Rady Rodziców działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 07-10-2014 r.

 

w sprawie Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

Do Komisji Rewizyjnej powołuje się:

p. Joannę Zielińska

p. Michalinę Krasowską

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

Anna Kamyszek

 

 

 

Uchwała Nr 11/2014

 Rady Rodziców  działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 07 października 2014 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Rodziców

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

§1

 

W skład Prezydium Rady Rodziców powołuje się:

Przewodniczący – p. Anna Kamyszek

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Piórczyńska

 

 

 

Uchwała nr 10/2014

Rady Rodziców

działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 07 października 2014 r.

 

w sprawie rezygnacji Joanny Żubertowskiej z funkcji przewodniczącej Rady Rodziców

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia puchatka w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje:

 

 

 

§1

 

Rada Rodziców przyjmuje rezygnację p. Joanny Żubertowskiej z funkcji przewodniczącej Rady Rodziców

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Piórczyńska

 

 

 

Uchwała Nr 9/2014

Rady Rodziców  działającej przy

Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 07 października 2014 r.

 

w sprawie zmian w regulaminie Rady Rodziców.

 

 

Na podstawie Statutu Przedszkola Publicznego w Przechlewie oraz Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu Publicznym w Przechlewie Rada Rodziców uchwala co następuje

 

§1

 

Rozdział III. Skład i struktura Rady oraz tryb powoływania jej członków

w pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,,W skład Prezydium Rady wchodzą

·      Przewodniczący

·      Wiceprzewodniczący

·      Sekretarz”

 

§2

 

Skreśla się pkt 3 w Rozdziale VI Zadania Prezydium Rady

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Piórczyńska

 

Data dodania: 11/02/2013 08:56:47